8 rokov nášho chovu / 8 years of our kennel ´s work

13.08.2017 20:36

    Charakteristické a požadované vlastnosti plemena sa snažíme preniesť do nášho chovu, udržať a samozrejme zdokonaľovať.
Pri výbere jedincov na krytie sa riadime podľa telesných znakov a vlastností, či už vrodených, alebo získaných prostredím.
Okrem exteriéru a teda morfologických vlastností ako je stavba tela, chrup, hlava, srsť, farba..., je pre nás dôležité aj to, aké smerovane majiteľ svojmu kryciemu psíkovi dáva.
Vlastosti ako je čuch, vystavovanie,rýchlosť, chuť do práce, vytrvalosť, sú fyziologické vlastnosti a prenášajú sa na potomkov v podobe vlôh a to vo väčšej miere otcom ako matkou.

Aj životné podmienky významne vplývajú na vytváranie vlastností. Na fyziologické vlastnosti má najvýznamnejší vplyv výcvik a výchova šteniatka. Podporuje sa tým rozvoj jeho požadovaných vlastností ako napríklad vystavovanie, ochota pracovať vo vode atď...
Výcvikom významne formujeme aj povahu psa, preto je potrebné, aby sme psa cvičili, dali mu príležitosť pracovať so zverou.

Už od útleho veku majú u nás šteniatka dostatok rôznych podnetov dôležitých pre ich ďalší život.


Zanedbaním výcviku sa z vlôh nevivinú vlastnosti zdediteľné pre šteniatka. Pri výbere krycieho psa sa riadime aj podľa vzdialenejších predkov v rodokmeňoch a všímame si hlavne spoločných predkov.
Je pre nás nesmierne dôležité, aby šteniatka zdedili vynikajúci exteriér a aj typické a požadované fyziologické vlastnosti plemena írsky seter.

Aj neďalej budeme náš chov írskych setrov smerovať na podporu ich dobrých vlastností, vlôh a exteriéru.
Veríme, že vernosť, bezprostredná a veselá povaha, oddanosť, chápavosť a pracovitosť tohto krásneho a vznešeného plemena bude aj naďalej prinášať radosť nám a mnohým ďalsím budúcim majiteľom

 


    The nature and desired characteristics of the breed we are trying to transfer to our kennel,
to maintain and of course to improve them. When selecting individuals for mating,
we follow the physical features and properties, whether natural or acquired by envinment.
In addition to the exterior and thus morphological features such as body constitution, dentition, head, coat, colour etc., it is also important for us what direction the owner gives to his stud dog.
Properties such as sniff, pointing, speed, work, endurance are physiological properties and are transmitted to offspring by inheritedgenes, and in greater extent by sire than mother.

Also living conditions have significant influence to the creation of natural properties. On physiological characteristics have the most important influence puppy rearing and  training. It promotes the development of its required features such as pointing, willingness to work in water etc..
By training we form the nature of the dog, so it is necessary to practice the dog training, giving its the opportunity to work with the game. From early age, our puppies have had plenty of stimules important for their next life.


By neglecting the training inherited characteristics won´t be developed. When choosing the mating dog, we are also governed by more distant ancestors in pedigrees, and we  mainly notice common ancestors.
It is enormously important for us to inherit by puppies the excellent exterior and the typical and desired physiological properties of the Irish red seter breed.
 
 

Beata a Ladislav