☘️ Úspechy našej fenky "LARY" / Achievements of our lady dog "LARA"

SKÚŠKY /

EXAMS

1.5.2009      SVS Letničie I.cena 162b - Vodička skúsená, pes dobrého hľadania /

Pointers spring exam Letničie (SK)  1 - st prize 162 points - Experienced dog trainer, dog with good game tracking.

ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA /

 JUDGE´S TABLE
  Predmet / Subject Koef. / Coeff. Známka / Mark Počet bodov / Point summary
1

Vrodená chuť do práce / Inherited work enthusiasm

5 4 20
2 Hľadanie /Game tracking 5 4 20
3 Vystavovanie / Pointing 5 3 15
4 Postupovanie / Forwarding 4 3 12
5 Čuch /Sniff 8 3 24
6 Pokojnosť pred pernatou zverou / Quietness by plumy game 2 3 6
7 Pokojnosť pred srstnatou zverou / Quietness by furry game 3 3 9
8 Pokojnosť po výstrele /Gun shyness 2 4 8
9 Záujem o stopu zveri /Game track interesting 5 4 20
10 Vodenie na remeni / Guiding on lead 2 4 8
11 Poslušnosť /Obedience 5 4 20

SPOLU  / SUMMARY                                                                 162 b. / points

 


19.9.2009     JSS Alekšince I.cena   - Rýchla suka s dobrým vystavovaním a hľadaním /

Autumn pointers Exam Alekšince 1-st prize - Quick bitch with excellent pointing and tracking   

ROZHODCOVSKÁ TABUĽKA /

 JUDGES TABLE
  Predmet / Subject Koef. Coeff. Známka Mark

Počet bodov

Points

1 Spoločná poľovačka / Common hunting 5 2 10
2 Hľadanie/ Tracking 5 4 20
3 Vystavovanie / Pointing 5 4 20
4 Postupovanie / Forwarding 4 4 16
5 Čuch / Sniff 8 4 32
6 Pokojnosť pred pernatou zverou / Quietness by feather game 2 4 8
7 Pokojnosť pred srstnatou zverou / Quietness by furry game 3 3 9
8 Pokojnosť po výstrele / Gun shyness 2 4 8
9 Dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri/ Tracking  shot plumy and furry game 5 2 10
10 Prinášanie vlečenej pernatej a srstnatej zveri na diaľku v poli / Retrieving towed plumy and furry game from long distance 5 4 20
11 Prinášánie pernatej zveri / Retrieving plumy game 4 4 16
12 Prinášanie srstnatej zveri / Retrieving furry game 4 4 16
13 Vodenie na remeni / Guiding on lead 2 4 8
14 Prinášanie kačice z hlbokej vody / Retrieving duck from deep water 3 4 12
15 Poslušnosť / Obedience 5 4 20

 SPOLU / SUMMARY                                                                         225 b./p.    

                    

 

VÝSTAVY / SHOWS

17.5.2009       klubová výstava     tr. mladých         výborná

17-th May 2009    Club show         class: juniors      excellent

rozhodca: Karol MEŠKO /SK/ :  chrup : úplný,  zhryz  nožnicový,  farba oka : hnedá, výška 61cm

judge: Karol MEŠKO /SK/ : teeth: complete, scissors bite, eye color : brown, hight 61 cm

suchá, dlhá hlava, výrazný tylný hrboľ, suchý krk, menej výrazný kohútik, rovný chrbát, postoj a uhlenie končatín dobré, výborná mechanika pohybu, osrstenie štandard

slim, long head, significant occiput, slim neck, less significant campion , straight back, good standing and leg angulation, excellent mechanics of movement, standard coat

 

27.3.2010        Nitra Canis             tr.str.                V1 CAC

27-th March 2010    Nitra Canis dog show  class: intermediate      V1 CAC

rozhodca: István CSÉPAI (HU)

judge : István CSÉPAI /HU/

jemná dobre stavaná sučka, dobrý zhryz, dobré proporcie hlavy, elegantný krk, dobré uhlenie predných končatín, troška skosená zadná časť a zviazaný pohyb

fine lady dog  good physique, good bite, good head proportion, elegant neck, good front leg angulation, a bit sloped back section and joined movement

 

 

2.5.2010         CVP  BB                   tr.pracovná        V1 CAC

2-nd May 2010  State dog show Banská Bystrica  class: working  V1 CAC

rozhodca: Hana BLATOŇOVÁ (ČR)

judge: Hana BLATOŇOVÁ /ČR/

2 ročná suka statná, mohla by mať širšiu hlavu, výborný postoj a pohyb oboch párov končatín, výborne predvedená

two years old hefty bitch, could have wider head, excellent standing and movement both pairs of legs, excellently performed

 

 

23.5.2010        Klubová výstava      tr.pracovná        V1 CAC

23-rd May 2010  Club show class: working       V1 CAC

rozhodca: Mr. Mick HOWES (GB)

judge: MR. Mick HOWES /GB/

dobrý chrup a nasadenie ucha, pekná hlava, výrazný hrboľ na lebke, výborné uhlenie predných končatín, výborná hĺbka hrudníka a šírka hrudníka, dobré nasadenie chvosta a zadných končatín, dobré osvalenie

good teeth and ear putting, nice head, significant occiput, excellent angulation of front legs, excellently deep and wide chest, good tail putting and rear legs, good muscling

 

 

4.6.2010          CVP Senec              tr.pracovná        V1 CAC

4-th June 2010  State dog show Senec  class: working  V1 CAC

rozhodca: Jozef JURSA (SK)

judge: Jozef Jursa /SK/

stredne silná kostra, dobrá hlava, pevný spáditý chrbát, hlboký hrudník, dobre zauhlená, dobrá v pohybe

medium strong skeleton, good head, solid sloping back, deep chest, good angulation, good at movement

 

 

5.-6.6.2010      MVP Nitra               tr.pracovná        V2, R-CAC

5-th - 6-th June  International dog show Nitra  class:working V2, R-CAC

rozhodca: STANOVSKÝ M. (SK)

judge: STANOVSKÝ M. /SK/

chrup nožnicový, úplný, oko tmavé, dospelá suka, dobrá hlava, suchý krk, korektná chrbtová línia, chvost správne nasadený  a nesený, výrazné predhrudie a hrudník, dobrá v pohybe, srsť  štandard

scissors bite, complete, dark eye, adult bitch, good head, slim neck, correct back line, correct putting of tail, correctly carrying tail, significant forechest and chest, good at movement, standard coat

 

 

22.5.2011        klubová výstava      tr.pracovná        V2,R-CAC

22-nd May 2011 Club show  class: working  V2, R-CAC

rozhodca: Mrs. Penny WILLIAMS (GB)

judge: MRS. Penny Williams /GB/

výrazná samičia hlava, veľmi dobrý krk a plecia, dobrá hĺbka hrudníka, silné dobre uhlené končatiny, dobrá línia chrbta, korektný pohyb, výborná akcia predných+zadných končatín

significant female head, very good neck and shoulders, good chest deepness, strong and good angulation of legs, good line of back, correct moveme

 

5.6.2011         MVP Nitra                tr.pracovná        V1 CAC

5-th June 2011  International dog show Nitra  class: working  V1CAC

rozhodca: Tamás JAKKEL (HU)

judge: Tamás JAKKEL /HU/

dobrý typ, pekná hlava, dobrá kostra, harmonické proporcie tela,vyhovovala by tmavšia farba, korektný pohyb

good type, nece head, good skeleton, harmonic body proportions, dark color would be suitable, correct movement

 

 

27.5.2012 klubová výstava        tr.pracovná     V2 RCAC

27-th May 2012 Club show  class: working V2RCAC

rozhodca: Vojna MEDVEDEC (SRB)

judge: Vojna MEDVEDEC /SRB/

dobrá hlava, dobré telo, uhlenie, preferujem tmavšie oči, dobrý pohyb

good head, good body, angulation, I prefere darker eyes, good movement